PLA D'ACCESSIBILITAT TURÍSTICA DEL BAIX EMPORDÀ


El pla


El PLA D'ACCESSIBILITAT TURÍSTICA DE LA COMARCA DEL BAIX EMPORDÀ, que des del Consell Comarcal s'ha engegat, s'inscriu en l'estratègia de garantir un turisme més accessible i inclusiu a l'oferta turística a tots els turistes, incloent a tots aquells amb algun tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Afavorint el compliment dels drets de les persones amb discapacitat i contribuint a un increment de la qualitat, com-petitivitat i rendibilitat i en una millora de la imatge dels recursos, equipaments i serveis turístics del territori.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) calcula que el 15% de la població mundial (1.000 milions de persones) viu amb algun tipus de discapacitat. En aquest sentit, l'Organització Mundial del Turisme (OMT) està convençuda que l'accessibilitat a totes les instal·lacions, productes i serveis turístics hauria de ser un component essencial de qualsevol política de turisme responsable i sostenible.


"Article 7 Codi Ètic Mundial per al Turisme «La possibilitat d'accés directe i personal al descobriment de les riqueses del nostre món constituirà un dret obert per igual a tots els habitants del nostre planeta»"Objectius


El pla d’accessibilitat turística del Baix Empordà té l’objectiu de posar en valor la comarca com a destinació turística accessible i generar un nou valor diferencial i qualitatiu en la competitivitat turística que ofereix el Baix Empordà.
Els destinataris d’aquest projecte són en primer lloc tots aquells espais públics i privats que formen part de l’oferta turística del Baix Empordà i que volen millorar la seva accessibilitat turística, com són: oficines de turisme, espais naturals, recursos culturals, empreses d’allotjament, restaurants, empreses de turisme actiu, etc... Els destinataris finals són turistes, visitants i totes aquelles persones que tenen algun tipus de discapacitat (física o motriu, sensorial o intel·lectual), mobilitat reduïda o necessitats especials. Els principals objectius del Pla seran:

 • Incrementant el nivell de sensibilització i conscienciació dels empresaris i recur-sos turístics del Baix Empordà sobre la importància del Turisme Accessible -Turisme per a Tothom, tant des del punt de vista de la rendibilitat com des de la responsabilitat social.
 • Permetent amb el prediagnòstic, identificar aquells productes que reuneixen les condicions necessàries per a ser promocionats a turistes amb discapacitat, mobilitat reduïda o necessitats especials.
 • Així mateix i a traves d'accions formatives i de la realització d'un manual de bones pràctiques es pretén aportar al sector els coneixements necessaris per a facilitar l'accessibilitat als seus recursos.

"La indústria turística ha de respondre a curt termini a l'objectiu de fer accessibles els seus equipaments, recursos i serveis a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, rendibilitzant les seves inversions eco-nòmiques i formant als seus professionals per garantir la prestació d'un servei de qualitat a aquest col·lectiu d'indubtable importància pel sec-tor turístic." Xarxa Iberoamericana de Turisme Accessible.


Beneficis del pla


Els principals beneficis que reportarà la posada en pràctica del Pla seran:

 • Conèixer els nivells d’accessibilitat turística de que disposa el conjunt de la oferta turística mitjançant un diagnòstic de la situació.
 • Sensibilitzar i conscienciar als empresaris turístics i tècnics de les administracions locals i provincials sobre la importància de considerar l’accessibilitat en la planificació i gestió turística.
 • Facilitar l’accés a la utilització i gaudiment dels serveis turístics a un sector de població caracteritzat per la seva condició de desestacionalització (80% de les persones amb discapacitat no tenen responsabilitats laborals).
 • Promoure l’adequació de l’oferta i serveis turístics oferts per les empreses turístiques del Baix Empordà a les necessitats d’un col·lectiu en expansió continuada.
 • La capacitació del sector turístic i dels gestors de les destinacions en l’atenció a aquest col·lectiu i en la gestió de l’accessibilitat, afavoreix un increment de la qualitat turística.

BENEFICIS DEL TURISME ACCESSIBLE

 • L'accessibilitat universal representa un increment de la qualitat de vida de tots els usuaris de serveis turístics en requerir un menor esforç físic i intel·lectual, millorant substancialment la qualitat de les infraestructures i serveis turístics.
 • Dirigir la nostra oferta a aquest segment específic de mercat (adults majors, persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, etc.) permetrà incrementar els nivells de competitivitat, contribuint a un augment dels nivells de rendibilitat empresarial.
 • Oferir una imatge dirigida a qualsevol turista sense cap tipus de distinció i/o exclusió coadjuva a la millora de la imatge i al desenvolupament turístic de la destinació alhora que possibilita la consecució d'un veritable turisme per a tots.
 • Es calcula que cada viatge realitzat per una persona amb discapacitat atreu a 1,5 acompanyants. Aquestes dades ens permeten denominar al segment de persones amb discapacitat com a “Multi clients”.
 • La captació d'aquest segment de mercat possibilita la reducció de l'acusada estacionalitat que caracteritza el sector turístic. Aquesta realitat ve fonamentada per l'elevat nombre de persones amb discapacitat que no té responsabilitats laborals.

"L'accessibilitat és un element crucial de tota política de turisme responsable i sostenible. És una qüestió de drets humans i és també una extraordinària oportunitat de negoci. Per sobre de tot, hem d'adonarnos que el Turisme Accessible no només és bo per a les persones amb discapacitat o amb necessitats especials, és bo per a tothom." Taleb Rifai, Secretari General de l’OMT.


Participa

Si vols saber quin és el grau d'accessibilitat del teu establiment o recurs turístic, només has d'entrar en aquesta secció i omplir un senzill qüestionari. Aquest ens permetrà identificar si el equipament o recurs reuneix les condicions necessàries per ser promocionat entre tots els turistes, sense excloure aquells amb discapacitat, mobilitat reduïda o necessitats especials.

Per poder accedir a aquesta secció has de disposar d'un usuari i contrasenya.

Una vegada comencis a emplenar el qüestionari, disposaràs de 48 hores per a complimentar-lo o realitzar modificacions; passat aquest termini el teu usuari i contrasenya et donarà accés a l'informe de resultats.

Si passades 48 hores haguessis de fer alguna correcció sobre la fitxa, posa't en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic info@empordaaccesible.com, explicant el motiu, i activaríem novament la fitxa.


Contacte

Formulari de Contacte

Tots els camps són obligatoris